Stelselcatalogus dataset

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus/id/dataset/sc
dcterms:description Begrippen en gegevenselementen zoals gebruikt door de basisregistraties
dcterms:title Dataset van de stelselcatalogus
prov:generatedAtTime 2019-03-27T03:33:28.790+01:00
rdfs:label Stelselcatalogus dataset
void:classes 9
void:distinctObjects 3259
void:distinctSubjects 926
void:entities 926
void:properties 53
void:triples 16290
void:uriRegexPattern ^http://data\.stelselvanbasisregistraties\.nl/(overheid|stelselcatalogus|crd|bag|bgt|blau|bri|brk|bro|brt|brv|gba|nhr|rni|woz)/id/(gegevenselement|concept|basisregistratie)/(.*)$

Relaties (uitgaand)

dcterms:license
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
prov:wasGeneratedBy
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus/id/activity/exportFromTBC
rdf:type
http://rdfs.org/ns/void#Dataset
http://www.w3.org/ns/prov#Entity
void:dataDump
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus.ttl
void:exampleResource
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/Aantekening#
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/Aantekening#aard
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/Aantekening#begrenzing
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/Aantekening#begrenzingDienendErf
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/Aantekening#begrenzingHeersendErf
http://brk.kadaster.nl/def/gegevenselement/AantekeningKadastraalObject#
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/id/concept/Adres
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/id/concept/Afbouwpercentage
void:feature
http://www.w3.org/ns/formats/JSON-LD
http://www.w3.org/ns/formats/N-Triples
http://www.w3.org/ns/formats/RDF_XML
http://www.w3.org/ns/formats/Turtle
void:vocabulary
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus/def#
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://purl.org/dc/terms/
http://rdfs.org/ns/void#
http://www.lingvoj.org/olca#
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
http://www.w3.org/ns/prov#
http://xmlns.com/foaf/0.1/