(Basis)registraties (15)

De Stelselcatalogus bevat actuele informatie over begrippen en gegevens uit de volgende basisregistraties en andere registraties.

Basisregistratie

 • Begroeid terreindeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
  Functioneel gebied Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.
  Kunstwerkdeel Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.
  Onbegroeid terreindeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.
  Ondersteunend waterdeel Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
  Ondersteunend wegdeel Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.
  Ongeclassificeerd object Object waarvoor geen bronhouder aangewezen is en/of dat niet nader is geclassificeerd.
  Overbruggingsdeel Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie .
  Overig bouwwerk Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.
  Pand Een PAND is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
  Plaatsbepalingspunt
  Scheiding Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.
  Spoor De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.
  Tunneldeel Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.
  Waterdeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.
  Wegdeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.
 • Authentiek Inkomen Het authentieke inkomensgegeven is het inkomen zoals dit is vastgesteld binnen de Basisregistratie Inkomen, dit kan bestaan voor de niet beschreven personen uit het belastbaar jaarloon en bij de beschrevenen uit het verzamelinkomen over het gevraagde belastingjaar.
 • Aantekening Een aantekening betreft een verwijzing naar een stuk. Een aantekening geeft aan welk feit er bestaat, genoemd in een stuk, dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak. Bepaalde aantekeningen kunnen kartografisch worden opgenomen om vervuiling bij perceelsvernummering van kadastrale percelen te voorkomen.
  AantekeningKadastraalObject Een aantekening kadastraal object vormt de relatie tussen een aantekening en een kadastraal object en geeft aanvullende informatie over een bestaand feit, genoemd in een stuk, dat betrekking heeft op een object en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op het object. Het betreft een erfdienstbaarheid of een objectbeperking (in de vorm van een kwalitatieve verbintenis of een publiekrechtelijke beperking).
  AantekeningRecht Een aantekening recht vormt de relatie tussen een aantekening en een zekerheidsrecht of een tenaamstelling en geeft aanvullende informatie over een bestaand feit, genoemd in een stuk, dat betrekking heeft op een zekerheidsrecht of een tenaamstelling en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van dat recht.
  AdresseerbaarObject Een ligplaats, verblijfsobject of standplaats.
  Appartementsrecht Een appartementsrecht is een onroerende zaak. Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (art. 5:106 lid 4 BW).
  AppartementsrechtSplitsing Het recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren wordt gesplitst in appartementsrechten. Een appartementsrechtsplitsing is een object dat beoogt ten behoeve van een splitsing in appartementsrechten, de in de splitsing betrokken rechten administratief samen te voegen. De appartementsrechtsplitsing omvat het geheel van rechten op 1 of meer kadastrale objecten dat is (onder) gesplitst in appartementsrechten. Een appartementsrechtsplitsing is een hoofdsplitsing of een ondersplitsing of een splitsingafkooperfpacht.
  Beslag Een beslag is een middel tot uitwinning van een recht op een onroerende zaak, danwel tot levering van die onroerende zaak. Een beslag is een voorlopige maatregel waarbij bijv. de overheid al dan niet op vordering van een belanghebbende bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of anderen onttrekt ofwel deze onder zich neemt.
  Bijlage Een bijlage is een bij de akte behorend onderdeel als toevoeging op het stuk. De bijlage kan bij de akte gevoegd zijn, ofwel apart zijn aangeboden. Alle bijlagen (ook die behorend bij TIA-stukken van voor 1999) worden alsnog gescand.
  Bron Nieuwe nummeraanduidingen, woonplaatsen of openbare ruimten worden in de Basis Registratie Adressen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de nummeraanduiding als zodanig is vastgelegd.
  BuitenlandsAdres Een locatie in het buitenland bestaat uit een aantal adresregels, te weten: - Plaatsnaam en postcode. - Regio. - Straatnaam en huisnummer; - Landnaam
  Geboorte Gegevens over de geboorte van de persoon.
  GekozenWoonplaats Locatie die een persoon als woonplaats heeft gekozen. Personen kunnen domicilie kiezen; dit moet een woonplaats zijn binnen Nederland. Wanneer een persoon geen feitelijke woonplaats in Nederland heeft, kiest zij ter zake van de inschrijving domicilie in Nederland.
  GeregistreerdPersoon Geregistreerde persoon binnen GBA. Gegevens over de ingeschrevene.
  Geslacht De aanduiding van het geslacht van de persoon.
  GezamenlijkAandeel Twee of meer personen kunnen gezamenlijk een aandeel hebben in een recht, waarbij het afzonderlijke aandeel in het gezamenlijk aandeel niet bekend is (als gezamenlijkAandeel bekend is dan is het individuele aandeel niet bekend en omgekeerd).
  HoofdSplitsing Een HoofdSplitsing is een sAppartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van rechten op 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten. Het hoofdsplitsing kent een ' hoofd Vereniging van eigenaren' . De tekening van het complex is samen met de akte van splitsing ingeschreven in de openbare registers.
  Hoofdzaak Hoofdzaak geeft aan welke onroerende zaken een (aandeel in) mandeligheid omvatten.
  Hypotheek Een hypotheek is een zekerheidsrecht Een hypotheek is een beperkt recht van een geldgever op een onroerende zaak van een geldnemer (de schuldenaar).
  Ingezetene Ingezetene, opgenomen in het GBA.
  KADBinnenlandsAdres Locatie wordt aangeduid door adresgegevens in Nederland volgens het Kadaster. De locatie is niet gekoppeld aan de authentieke registratie BAG.
  KADBuitenlandsAdres Locatie wordt aangeduid door adresgegevens in het buitenland volgens het Kadaster. De locatie is niet gekoppeld aan de authentieke registratie RNI.
  KADNatuurlijkPersoon Een natuurlijk persoon die geen bij GBA geregistreerde ingezetene en geen buitenlands persoon is.
  KADNietNatuurlijkPersoon Een niet natuurlijk persoon die geen bij het nieuwe handelsregister (NHR) geregistreerde rechtspersoon is, maar een in het buitenland geregistreerde rechtspersoon. Voor niet natuurlijke personen waarvan het FI nummer (identificatienummer NHR) niet bekend is in de Kadaster registratie, wordt ook KADNietNatuurlijkPersoon gebruikt.
  KADPartner Gegevens van de partner binnen huwelijk/geregistreerd partnerschap
  KadasterVerzoek Een Kadaster verzoek is een verzoek van het Kadaster aan de aanbieder van een T.i.a. stuk in verband met de afhandeling van een T.i.a. stuk.
  Kadasterstuk Een Kadaster-stuk is een Stuk dat gevolgen kan hebben voor kadastrale en topografische registratie, maar dat niet ter inschrijving in de Openbare registers is aangeboden. De waarden zijn opgenomen in een catalogus.
  KadastraleGrens Deel van de cartografische begrenzing van een kadastraal perceel.
  Leidingnetwerk Een leidingnetwerk is een onroerende zaak. Een leidingnetwerk is een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, dat in, op of boven de grond is of wordt aangelegd (art. 1 sub c Kadasterbesluit). Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan.
  Ligplaats Een LIGPLAATS is een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
  LijnOfBoogPropertyType GML extensie voor een geometrie attribuut dat of een lijn, of een boog mag bevatten.
  Locatie Een locatie kan een binnenlandse locatie, een buitenlandse locatie of een postbusadres zijn.
  Mandeligheid Mandeligheid vormt de relatie tussen een Kadastraal Object, welke een mandeligheid omvat, en het recht (op een ander object), welke tot gemeenschappelijk nut is bestemd. Mandeligheid ontstaat wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. (BW boek 5 art. 60) Een kadastraal object kan een aandeel in een mandelige zaak omvatten. De mandelige zaak betreft dan de eigendom of een beperkt recht op een ander kadastraal object. De mandelige zaak is tot algemeen nut verklaard.
  MultiLineArc Een verzameling gml:LineStrings en/of gml:ArcStrings.
  Naam De geslachtsnaam, voorletters en voornamen die men wil gebruiken bij aanschrijving.
  NatuurlijkPersoon Een natuurlijk persoon.
  NatuurlijkPersoonNaam De gegevens mbt. de naam van een natuurlijk persoon.
  NietIngezetene Niet ingezetene, opgenomen in het RNI.
  NietNatuurlijkPersoon Een niet-natuurlijk persoon is een groep van personen en vormt een juridische constructie waardoor de persoon, die rechten en plichten heeft, georganiseerd (als rechtssubject binnen de organisatie) of zelfstandig deel kan nemen aan het rechtsverkeer.
  NummerAanduiding Een NUMMERAANDUIDING is een door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een adresseerbaar object.
  Objectlocatie Een woonlocatie (waar een persoon woont/gevestigd is) kan een binnenlandse locatie of een buitenlandse locatie zijn.
  ObjectlocatieBinnenland Woonlocatie in binnenland.
  ObjectlocatieBuitenland Woonlocatie in buitenland.
  Ondersplitsing Een OnderSplitsingis een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van rechten op 1 appartementsrecht, dat is ondergesplitst. De OnderSplitsing kent een eigen Vereniging van eigenaren. Deze vereniging opereert binnen de bevoegheid van de hoofd vereniging en vertegenwoordigd het aandeel van het ondergesplitste appartementsrecht in het hoofdcomplex
  Ondertekenaar De gegevens van de ondertekenaar van een aangeboden stuk.
  OnroerendeZaak Een Onroerende zaak is een Kadastraal object zijnde een perceel, een appartementsrecht of een leidingnetwerk. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Onroerende zaken zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken (art. 3:2 jo 3:3 lid 1 BW). Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld.
  OnroerendeZaakFiliatie Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een oude en een nieuwe Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.
  OpenbareRuimte Een OPENBARE RUIMTE is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen 1 woonplaats gelegen buitenruimte.
  Overlijden Gegevens over het overlijden van de persoon.
  Partnerschap Vastlegging van een geregistreerd partnerschap.
  Perceel Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen.
  Persoon Een persoon is een Natuurlijk persoon of een Niet Natuurlijk persoon. - Een natuurlijk persoon is een individueel menselijk wezen (NEN 1888) - Een niet natuurlijk persoon is een bedrijf of een rechtspersoon Eén persoon kan verschillende rollen hebben. Een persoon kan bijvoorbeeld eigenaar zijn van een onroerende zaak, een hypotheekhouder van een Hypotheek, als partner betrokken bij de verkrijging van een recht, etc. BRK gebruikt de gegevens van personen uit andere basisregistraties GBA, NHR, of RNI. Daarnaast kent het Kadaster gegevens van personen die niet als authentiek zijn opgenomen in andere basisregistraties In totaal worden vijf soorten personen onderscheiden: - Ingezetene. Een ingezetene is een natuurlijk persoon die is geregistreerd bij GBA en die een BSN heeft. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus GBA. - Niet ingezetene; een natuurlijk persoon die geen ingezetene in Nederland is (in de toekomst: geregistreerd bij RNI). Er is nog geen Catalogus RNI. BRK hanteert voorlopig de attributen van KAD natuurlijk persoon, aangevuld met gegevens omtrent de nationaliteit. - KAD natuurlijk persoon; een natuurlijk persoon die noch bij GBA, noch bij RNI geregistreerd staat. - Rechtspersoon. Een Nederlands rechtspersoon die geregistreerd is bij de NHR. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus NHR. - KAD niet natuurlijk persoon; een rechtspersoon die niet bij de NHR geregistreerd staat. De regels voor levering zijn dus als volgt. Natuurlijke personen: - wanneer de persoon een BSN heeft: Ingezetene - wanneer de persoon een buitenlands adres heeft: NietIngezetene. - in alle andere gevallen KADNatuurlijkPersoon (restcategorie). Niet Natuurlijke personen: - wanneer de persoon een FI-nummer (bedrijvennummer) heeft: Rechtspersoon. - wanneer van de persoon het FI-nummer niet bekend is: KADNietNatuurlijkPersoon.
  PersoonsgebondenRecht Een persoonsgebondenrecht is een persoonsrecht of een zekerheidsrecht. Het betreft een abstracte klasse
  PostbusLocatie De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbusaanduiding zijn. Een postbusaanduiding bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.
  Procedure Indien bij GBA twijfel bestaat omtrent de juistheid van de geregistreerde gegevens worden deze in onderzoek geplaatst ("Procedure").
  RechtspersoonNaam Naam van een rechtspersoon zoals deze is (evt. als variant) is opgenomen in het OR.
  RedenVerzoek De reden voor het versturen van een Kadaster verzoek naar de aanbieder van een T.i.a stuk.
  Signalering Verwijzing naar een stuk dat nog niet volledig in de registratie is verwerkt.
  SplitsingAfkoopErfpacht Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten. n grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en berust bij de gemeente In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De splitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren
  Standplaats Een STANDPLAATS is een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
  Stuk Stuk is een brondocument dat een aanleiding geeft tot een wijziging van de gegevens in een basisregistratie. De verwijzing naar dit stuk behoort tot de basisregistratie, het stuk maakt geen deel uit van de basisregistratie. Er zijn 2 soorten stukken: Een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en een door het Kadaster opgemaakt stuk (Relaas van bevindingen, document ter correctie van een eerdere foutieve bijwerking, etc.).
  Stukdeel Een stukdeel is een (zelfstandig te onderkennen) deel van een stuk, op grond waarvan gegevens in de kadastrale registratie ontstaan, wijzigen, vervallen of worden aangevuld. Ingeval in een stuk bijvoorbeeld is vermeld dat er verschillende Rechten betrokken zijn bij verschillende leveringen (tegen verschillende koopsommen) dan worden die fragmenten uit de tekst van die akte als verschillende stukdelen onderkent. Dergelijke stukdelen kunnen in de toekomst afzonderlijk worden aangevuld, doorgehaald, ed.. Een stukdeel komt vaak overeen met een rechtsfeit.
  Tenaamstelling Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op de eigendom van die Persoon van één Kadastraal object of op een beperkt recht van die Persoon op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Ook rechten die zijn verkregen onder ontbindende voorwaarden worden beschouwd als een vorm van recht.
  TenaamstellingFiliatie TenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc.
  TerInschrijvingAangebodenStuk Een T.i.a. stuk is een verwijzing naar een stuk dat ter inschrijving in de Openbare registers is aangeboden. Het omvat alle ter inschrijving aangeboden stukken. Door middel van status OR wordt aangegeven of het stuk ingeschreven, geweigerd dan wel door de aanbieder weer ingetrokken is.
  Tijdvakgeldigheid Een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een nummeraanduiding, openbare ruimte of woonplaats een wijziging hebben ondergaan.
  TypeAfmetingSchip Afmetingen van een schip.
  TypeBreuk Een deling van twee gehele getallen
  TypeDeelEnNummer Bevat de door het Kadaster vastgestelde unieke identificatie van alle ter inschrijving aangeboden stukken.
  TypeInhoud Inhoud. De waarde van de inhoud wordt vastgelegd in kubieke meters (B-schepen) of in grosstonnage (Z en V-schepen). Deze waarden zijn opgenomen in waardenlijst. Bij een (Zee)visserijschip of een Zeeschip wordt als inhoud opgegeven de bruto inhoud of het tonnage, bij een binnenvaartschip wordt als inhoud opgegeven de verplaatsing of het laadvermogen.
  TypeKadastraleAanduiding Kadastrale aanduiding is de unieke aanduiding van een onroerende zaak, die door het kadaster wordt vastgesteld. Percelen worden kadastraal aangeduid door vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de percelen en gedeelten van percelen zijn gelegen waarvan het grondgebied tot die zaak behoort, alsmede de nummers van die percelen. Voor een onroerende zaak die zich krachtens een opstalrecht op, in of boven de grond van een ander bevindt, geldt dezelfde kadastrale aanduiding als van de onroerende zaak die met dat opstalrecht is bezwaard. Dit is van overeenkomstige toepassing op een onroerende zaak die zich op, in of boven de grond van een ander bevindt krachtens een recht als bedoeld in het voor 1 januari 1992 geldende artikel 5, derde lid, onder b, laatste zinsnede, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Appartementsrechten worden kadastraal aangeduid door de vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de in de splitsing betrokken percelen zijn gelegen, de complexaanduiding en de appartementsindex. De complexaanduiding bestaat uit het voor de in de splitsing betrokken percelen vastgestelde complexnummer, gevolgd door de hoofdletter A. Onze Minister stelt regelen vast omtrent de vaststelling van het complexnummer.
  TypeKoopsom De koopsom is het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen, alsmede het koopjaar en een indicator of het meerdere onroerende goederen betreft. De koopsom is het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer teboekgestelde zaken zijn verkregen, alsmede het koopjaar en een indicator of het meerdere kadastrale objecten betreft.
  TypeLandinrichtingsrente De rente die berekend wordt over de percelen die in een herverkavelingblok van een landinrichtingsproject hebben gelegen. Deze rente wordt berekend om de niet gesubsidieerde kosten van het herverkavelingproject te dekken.
  TypeOppervlak Oppervlakte.
  TypePerceelnummerVerschuiving Verschuiving van het perceelnummer ten behoeve van visualisatie op een kaart. Dit voorkomt dat perceelnummers van kleine percelen elkaar overlappen.
  TypeVermogen Vermogen van een motor, uitgedrukt in een specifieke eenheid, onttrokken aan waardenlijst.
  Verblijfsobject Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.
  VlakOfMultiLijnPropertyType De begrenzing van een leidingnetwerk kan zowel lijnvormig als vlakvormig worden beschreven. Lijnvormig houdt in dat het leidingnetwerk bestaat uit een netwerk van lijnketens, die onderling minimaal een punt in de keten gemeenschappelijk hebben. Vlakvormig houdt in dat de lijnketens onderling zodanig met elkaar zijn verbonden dat een vlakvormige figuur (polylijn) is af te leiden. In het lijnvormige geval kan ook de strookbreedte, waarbinnen de grenslijn ligt, zijn opgenomen. In zo'n geval is, indien nodig, een vlakvormige figuur te berekenen.
  Woonplaats Een WOONPLAATS is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied.
  ZakelijkRecht Een recht is een door een complex van rechtsregels verleende en beschermende bevoegdheid van een persoon. Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben is de eigendom (art. 5:1 BW). Uit dit recht kunnen beperkte rechten worden afgeleid en hiermee worden bezwaard (art. 3:8 BW). Beperkte rechten zijn te vinden in de boeken 3 en 5 BW. (erfpacht, opstal, vruchtgebruik), zijn rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) en zijn oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz). Een Recht kan ook een oudhollandsrecht zijn.
  Zekerheidsrecht Een zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag). Een hypotheek is een beperkt recht van een hypotheekhouder op een kadastraal object. Een beslag is een middel tot beperking, uitwinning, bewaring of vervreemding van een recht op een onroerende zaak. Een zekerheidsrecht vormt: - de relatie tussen één persoonsrecht en één Persoon en geeft aan welke persoon betrokken is als hypotheekhouder of beslaglegger bij een Hypotheek danwel een Beslag op een recht van een onderzetter of - de relatie tussen één Kadastraal object en één Persoon en geeft aan welke persoon betrokken is als hypotheekhouder of beslaglegger bij een Hypotheek danwel een Beslag op een Kadastraal object Een zekerheidsrecht heeft betrekking op een recht van de onderzetter. Als bij het registreren van het zekerheidsrecht blijkt dat de onderzetter geen gerechtigde is, dan wordt het zekerheidsrecht gerelateerd aan het kadastraal object.
 • Adres buitenland Het door de ingeschrevene bij emigratie dan wel bij inschrijving opgegeven dan wel het door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) verstrekt woonadres in het buitenland
  Briefadres in Nederland Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon bereikbaar is als hij gebruik heeft gemaakt van het recht op een briefadres.
  Buitenland Het land waarvan de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven dan wel het land (gebeurtenisland), anders dan Nederland, waar de persoon is geboren dan wel is overleden dan wel een huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft gesloten of waar dat huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden dan wel het land waar de persoon zijn woonadres heeft
  Kind Kinderen van de persoon
  Natuurlijk persoon Een (natuurlijk) persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd
  Ouder De ouders van de persoon
  Partner De (ex-)echtgenoten/geregistreerd partners van de persoon
  Woonadres in Nederland Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon woont.
  Woonland Het land waarvan de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven
 • Functioneel gebied Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.
  Gebouw Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.
  Geografisch gebied Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.
  Hoogte Object dat tot doel heeft de hoogte in het terrein te representeren.
  Inrichtingselement Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.
  Naam De naam van het wegdeel. De naam kan zowel een Nederlandse naam als een Friese naam zijn.
  Plaats Plaatsen en andere typen woongebieden in Nederland
  Plantopografie Geplande objecten van grote infrastructurele werken die nog niet in uitvoering zijn
  Registratief gebied Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.
  Reliëf Object dat tot doel heeft hoogte te representeren.
  Spoorbaandeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.
  Terrein Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).
  Waterdeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.
  Wegdeel Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.
 • Aansprakelijkheden verbonden aan voertuig of persoon Aansprakelijkheid welke is verbonden aan een actueel gekentekend voertuig of een persoon
  Aansprakelijkheid In deze entiteit ligt vast wie en in welke rol aansprakelijk is voor een gekentekend voertuig. De aansprakelijke kan een importeur, natuurlijke of rechtspersoon of (erkend) bedrij (handelaar) zijn.
  Aanvang tenaamstelling De aanvang van de tenaamstelling.
  Adres
  Adres natuurlijk persoon Adresgegevens natuurlijk persoon, zoals geregistreerd in het GBA
  Brandstof De motorgegevens omtrent: het brandstoftype of vermogensbron
  Correspondentie adres erkend bedrijf Corrsepondentie adres erkend bedrijf, zoals geregisteerd in het NHR
  Correspondentie adres rechtspersoon Corrsepondentie adres rechtspersoon, zoals geregisteerd in het NHR
  Dekking
  Eigenaar en/of houder van een voertuig Degene aan wie een kenteken is opgegeven wordt, tenzij anders blijkt, volgens de Wegenverkeerswet en voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.
  Emissie Informatie omtrent de milieunormering
  Gekentekend voertuig Een voertuig waarvoor volgens de Wegenverkeerswet een bepaald kenteken is opgegeven OF een recent-niet-meer gekentekend voertuig (gedurende de bewaartermijn na bijv. sloop of export).
  Handelsbenaming voertuigtype Van het voertuig: de eventuele handelsbenaming van het voertuig
  Identificatienummer Het voertuigidentificatienummer
  Inrichting van een voertuig Inrichting van een voertuig
  Kenteken Het kenteken als inschrijvingsnummer van een voertuig
  Kleur De kleur van een voertuig
  Maximum massa van een voertuig De maximale massa van een voertuig
  Maximum snelheden van een voertuig Maximum snelheden welke voor een voertuig van toepassing zijn
  Natuurlijk persoon
  Nummer van erkenning bedrijf Nummer waaronder het voor bedrijfsvoorraad erkende bedrijf staat ingESC-testhreven
  Partner Geregistreerd partner of echtgenoot (m/v) van degene aan wie een kenteken is opgegeven wordt, tenzij anders blijkt, volgens de Wegenverkeerswet en voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.
  Persoons ID nummer geregistreerde De persoonssleutel van de geregistreerde houder van een voertuig
  Rechtspersoon
  Registratiestatus van een voertuig Registratiestatus van een gekentekend voertuig
  Status van de omstandigheden van een voertuig Status van de omstandigheden waarin een voertuig zich bevindt.
  Typegoedkeuring Gegevens omtrent de typegoedkeuring
  Vermogen De motorgegevens omtrent: het nettomaximumvermogen
  Verplichtingen eigenaar Gegevens omtrent verplichtingen welke een eigenaar van een voertuig op zich neemt
  Vestigingsadres erkend bedrijf Vestigingsadres erkend bedrijf zoals geregisteerd in het NHR
  Vestigingsadres rechtspersoon Vestigingsadres rechtspersoon, zoals geregisteerd in het NHR
  Voertuigcategorie De voertuigcategorie tot welke het voertuig behoort
  Voertuigmerk Van het voertuig: het merk
  Voertuigtype
  Zuinigheidscode Codering omtrent de zuinigheid van een voertuig
 • Aanduiding WOZ-object De aanduiding van een WOZ-object zoals wordt weergegeven op de WOZ-beschikking
  Aanduiding hoofdadres ligplaats De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een ligplaats, dat in het kader van de basisregistatie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen.
  Aanduiding hoofdadres standplaats De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een standplaats, dat in het kader van de basisregistratie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen.
  Aanduiding hoofdadres verblijfsobject De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een verblijfsobject, dat in het kader van de basisregistratie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen
  Belang
  Correspondentieadres De gegevens benodigd om een postbusadres correct weer te geven.
  Gerelateerde kadastrale onroerende zaken De unieke aanduiding van de kadastrale onroerende zaken opgenomen in de Basis Registratie Kadaster die geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van het WOZ-object
  Vastgestelde waarde Waarde van het WOZ-object zoals deze in het kader van de Wet WOZ is vastgesteld.
  Verblijf buitenland De gegevens benodigd om een buitenlands adres weer te geven op een adreslabel.
  Verblijfsadres De gegevens om een verblijfsadres in Nederland vast te leggen, gebaseerd op de gegevens in de BAG.
  WOZ-object
  Waarde
  naam gegeven partner De gegevens van de partner die gebruikt worden om een correcte tenaamstelling te doen voor een natuurlijk persoon, gebaseerd op de attributen van de GBA.
  naamgegevens natuurlijk persoon De gegevens die gebruikt worden om een correcte tenaamstelling te doen voor een natuurlijk persoon, gebaseerd op de attributen van de GBA.
 • Adresseerbaar object Een Adresseerbaar object is een verzamelbegrip voor Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen
  Buitenland Het grondgebied buiten Nederland.
  Ligplaats Een Ligplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
  Nummeraanduiding Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een Verblijfsobject, een Standplaats of een Ligplaats.
  Openbare ruimte Een Openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
  Pand Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
  Standplaats Een Standplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
  Verblijfsobject Het Verblijfsobject valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen.
  Woonplaats Een Woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
 • (Eigen) vermogen (Eigen) vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden (ofwel de totale activa en het vreemd vermogen).
  Aansprakelijke
  Aansprakelijkheidsverklaring
  Aanvullende mededeling
  Adres Een Adres is een nadere aanduiding van een Locatie
  Adres NaamPersoon Een Locatie die bij een NaamPersoon hoort.
  Bestuursfunctie
  Bewindvoerder
  Bezoekadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon Een Locatie die bij een BuitenlandseNietNatuurlijkPersoon hoort, type bezoekadres
  Bezoekadres Rechtspersoon Een Locatie die bij een Rechtspersoon hoort, type bezoekadres
  Bezoekadres Vestiging Een Locatie die bij een Vestiging hoort, type bezoekadres
  Bijzondere deponering
  Binnenlandsadres Een Adres in Nederland.
  Binnenlandse niet natuurlijk persoon
  Buitenlandsadres Een Adres buiten Nederland
  Buitenlandse Vennootschap
  Buitenlandse niet natuurlijk persoon
  Commerciële vestiging
  Curator
  Deponering
  Eenmanszaak met meerdere eigenaren
  Functievervulling
  Functionaris bijzondere rechtstoestand
  Gebeurtenis
  Gemachtigde
  Halfjaarkwartaalcijfers
  Handelingsbekwaam Geeft aan of de Natuurlijk Persoon , tussen 16 en 18 jaar oud, handelingsbekwaam is door handlichting of huwelijk.
  Instemming
  Intrekking
  Jaarrekening
  Jaarrekening ongewijzigd vastgesteld
  Jaarstuk
  Locatie Een Locatie is een aanwijsbare plek op aarde
  Maatschappelijke Activiteit
  Naam persoon
  Natuurlijk Persoon Een NatuurlijkPersoon is een mens
  Niet Natuurlijk Persoon
  Niet-commerciële vestiging
  Onderneming
  Ontheffing
  Overblijvende aansprakelijkheid
  Overige functionaris
  Persoon
  Postadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon Een Locatie die bij een BuitenlandseNietNatuurlijkPersoon hoort, type postadres
  Postadres Rechtspersoon Een Locatie die bij een Rechtspersoon hoort, type postadres
  Postadres Vestiging Een Locatie die bij een Vestiging hoort, type postadres
  Publiekrechtelijke functionaris
  Rechter commisaris
  Rechtspersoon
  Rechtspersoon in oprichting
  Samenwerkingsverband
  Vestiging
  Woonadres Natuurlijk Persoon Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort


Alle andere registraties

 • Organisatie-identificatienummer Een uniek nummer dat gebruikt wordt ter identificatie van organisaties.
 • Administratieve Eenheid Een administratieve eenheid is een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een inhoudingsplichtige wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen.
  Inhoudingsplichtige Een inhoudingsplichtige is een persoon die hetzij op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964, hetzij op grond van één of meer van de werknemersverzekeringen werkgever is, wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige.
  Inkomstenopgave De gegevens van de daadwerkelijke aangifte in het aangiftetijdvak voor de inkomstenverhouding.
  Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep De nominatieve gegevens per sector risicopremiegroep per inkomstenverhouding voor een aangiftetijdvak.
  Inkomstenperiode De periode gedurende welke een bepaalde groep van gegevens over de inkomstenverhouding geldig is.
  Inkomstenverhouding Initieel Een inkomstenverhouding is een in een administratieve eenheid geregistreerde rechtsbetrekking tussen een inhoudings­plichtige en een natuurlijk persoon krachtens welke deze persoon loon of een uitkering ontvangt.
  Natuurlijk Persoon Een persoon die mens is.
  Sector Risicogroep Een sub-indeling voor de administratieve eenheid binnen een sector OSV waarvoor een eigen premie geldt.
  Specificatie Premie Sectorfonds Een SPECIFICATIE PREMIE SECTORFONDS is een opgave van de in een COLLECTIEVE AANGIFTE verschuldigde premie sectorfonds per sectorrisicogroep
  Tijdvak TIJDVAK duidt de periode aan waarover wordt aangegeven of gecorrigeerd. In een loonaangiftebericht kan van een tijdvak worden aangegeven of er voor dat tijdvak een volledige aangifte, aanvullende aangifte of tijdvakcorrectie wordt gedaan.
  Werknemersgegevens De werknemersgegevens omvatten de opgave (en gedeeltelijke verantwoording) door een ADMINISTRATIEVE EENHEID van door haar in een aangiftetijdvak op de inkomsten van een NATUURLIJK PERSOON ingehouden LOONHEFFINGEN.