Begrip   Inhoudingsplichtige

Registratie
Definitie
Een inhoudingsplichtige is een persoon die hetzij op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964, hetzij op grond van één of meer van de werknemersverzekeringen werkgever is, wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige.
Toelichting
Wet op de loonbelasting 1964, art. 6.1 en art. 8a: Inhoudingsplichtige is
  • degene, tot wie een of meer mensen in dienstbetrekking staan;
  • degene, die aan een of meer personen loon uit vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt;
  • degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot loon behoort aan een of meer personen uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet.
  • degene, die aan een of meer artiesten of beroepssporters of aan een buitenlands gezelschap gage heeft verstrekt indien het optreden of de sportbeoefening is gebaseerd op een overeenkomst van korte duur.
Een Inhoudingsplichtige kan zijn:
  • een natuurlijk persoon, identificeerbaar met Burgerservicenummer.
  • een rechtspersoon of samenwerkingsverband zoals bekend in de NHR onder het Rechtspersoon of samenwerkingsverband-identificatienummer (RSIN). Bij de Belastingdienst is deze rechtspersoon of samenwerkingsverband bekend onder een Fiscaal nummer, dat in dit geval gelijk is aan RSIN.
  • een persoon die uitsluitend bekend is bij de Belastingdienst onder een Fiscaal nummer.
Voor natuurlijke personen als inhoudingsplichtige geldt dat er impliciet sprake is van de rechtsvorm "eenmanszaak". Bij een eenmanszaak drijft een natuurlijk persoon de onderneming alleen. Dat is het geval als hij een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts) of als hij de enige eigenaar van het bedrijf is. Als eenmanszaak kan een natuurlijk persoon personeel in dienst hebben. Als hij personeel in dienst neemt, krijgt hij te maken met loonheffingen. De term eenmanszaak zegt iets over de rechtsvorm en niet over het aantal personen dat in het bedrijf werkt. De eenmanszaak is geen rechtspersoon en de eigenaar van de eenmanszaak is dus aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming.
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep Inkomstenverhouding
Herkomst
Loonaangifte
Onderliggende gegevenselementen