Vastgestelde waarde

Waarde van het WOZ-object zoals deze in het kader van de Wet WOZ is vastgesteld.

Toelichting: niet van toepassing

Populatie: De sinds 2009 per kalenderjaar vastgestelde waarde voor alle geregistreerde objecten met uitzondering van de objecten die volgens artikel 18 wet WOZ en de uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten wet waardering onroerende zaken niet gewaardeerd hoeven te worden.

Kwaliteit: Goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen en eventueel met bezwaar-/beroepsprocedure gecorrigeerd.

Herkomst: wet WOZ

Eigenaar: Ministerie van Financiƫn

Authentiek: ja

Relaties: WOZ-object

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.