Natuurlijk Persoon

Een NatuurlijkPersoon is een mens

Toelichting: Iedere NatuurlijkPersoon heeft ofwel een Eigenaarschap ofwel een FunctieVervulling waarbij hij optreedt in een relevante rol zoals bestuurder, aandeelhouder of gevolmachtigde. Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.

Populatie: In het handelsregister komen natuurlijke personen voor die zijn geregistreerd in het GBA en dus een BSN hebben. Daarnaast komen in handelsregister natuurlijke personen voor die niet zijn ingeschreven in het GBA. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een niet-ingezetene die bestuurder is van een Nederlandse of buitenlandse vennootschap. Van deze natuurlijke personen worden de persoonsgegevens (niet GBA) en de adressen vastgelegd in het handelsregister. Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA

Eigenaar: KvK/GBA

Authentiek: ja

Relaties: Via abstracte Persoon met: - Maatschappelijke Activiteit (eigenaarschap) - Persoon (voor - door rol in functievervulling) Woonadres relatie met Adres

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: T.a.v. de gegevenslevering geldt voor marktpartijen, notarissen, deurwaarders, advocaten en bestuursorganen dat zij niet kunnen zoeken of rangschikken op Natuurlijk Persoon (Hrw art. 28) Voor Bijzondere Bestuursorganen (Hrw art. 28) zijn er geen beperkingen.