Begrip   Natuurlijk Persoon

Registratie
Definitie
Een NatuurlijkPersoon is een mens
Toelichting
Iedere NatuurlijkPersoon heeft ofwel een Eigenaarschap ofwel een FunctieVervulling waarbij hij optreedt in een relevante rol zoals bestuurder, aandeelhouder of gevolmachtigde. Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.
Authentiek
ja
Eigenaar
KvK/GBA
Relaties
Via abstracte Persoon met: - Maatschappelijke Activiteit (eigenaarschap) - Persoon (voor - door rol in functievervulling) Woonadres relatie met Adres
Herkomst
Volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA
Populatie
In het handelsregister komen natuurlijke personen voor die zijn geregistreerd in het GBA en dus een BSN hebben. Daarnaast komen in handelsregister natuurlijke personen voor die niet zijn ingeschreven in het GBA. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een niet-ingezetene die bestuurder is van een Nederlandse of buitenlandse vennootschap. Van deze natuurlijke personen worden de persoonsgegevens (niet GBA) en de adressen vastgelegd in het handelsregister. Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende NatuurlijkPersoon: • een eigenaar is van een eenmanszaak; • deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.