Buitenland

Het land waarvan de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven dan wel het land (gebeurtenisland), anders dan Nederland, waar de persoon is geboren dan wel is overleden dan wel een huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft gesloten of waar dat huwelijk/geregistreerd partnerschap is ontbonden dan wel het land waar de persoon zijn woonadres heeft

Toelichting: Het buitenland is niet geregistreerd bij het adres van personen die in Nederland verblijven. Nederland kan wel gebeurtenisland zijn. Het gebeurtenisland wordt altijd geregistreerd; er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen Nederland en buitenland

Populatie: Personen die in Nederland gewoond hebben en geƫmigreerd zijn dan wel als niet-ingezetenen zijn ingeschreven; personen waarvan de geboorte, het overlijden, de sluiting van een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel de ontbinding daarvan niet in Nederland heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) dan wel brondocumenten

Eigenaar: Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon Adres buitenland Partner Ouder Kind Woonland

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing