Begrip   Standplaats

Definitie
Een Standplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
Toelichting
Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Standplaats wordt verwezen naar het BAG objectenhandboek 2009 inclusief besluit zorgcomplexen 2012 . De in de definitie opgenomen geschiktheid van de ruimte voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden dient ruim te worden opgevat. Hieornder vallen onder meer ook ruimten die gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten en publieke taken. De definitie in deze wet is ruimer van karakter dan de definitie van standplaats in de Woningwet.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan
Populatie
De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Standplaatsen op het Nederlands grondgebied, die daartoe officieel als zodanig zijn aangewezen. De gegevens over Standplaatsen blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien de Standplaats als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Standplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
Kwaliteit
Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)