Openbare ruimte

Een Openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

Toelichting: Openbare ruimte is het verzamelbegrip voor onder meer straten, pleinen, wateren en plantsoenen, spoorbanen en landschappelijke gebieden. De aanduiding «openbaar» heeft geen relatie met het al dan niet openbare karakter dat bijvoorbeeld wegen hebben in het kader van andere wetten dan de Wet BAG.

Populatie: De basisregistratie adressen bevat alle officieel als zodanig aangewezen Openbare ruimten op het Nederlands grondgebied. De gegevens over Openbare ruimten blijven in de basisregistratie adressen aanwezig, ook indien de Openbare ruimte als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen bevat in principe geen gegevens over Openbare ruimten die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.

Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)

Herkomst: Een Openbare ruimte bestaat als hiertoe door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig een besluit is genomen.

Eigenaar: Gemeente

Authentiek: ja

Relaties: Woonplaats

Toegankelijkheid: Openbaar

Gebruiksvoorwaarden: Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting