Datum einde geldigheid Ligplaatsgegevens

BAG: Datum einde geldigheid Ligplaatsgegevens

Definitie

Een Ligplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

Herkomst

Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan

Populatie

De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Ligplaatsen op het Nederlands grondgebied, die daartoe officieel als zodanig zijn aangewezen. De gegevens over Ligplaatsen blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien de Ligplaats als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Ligplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting

Overig

  • Toelichting: Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Ligplaats wordt verwezen naar het objectenhandboek basisregistratie gebouwen.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
  • Eigenaar: Gemeente
  • Relaties: Standplaats, Verblijfsobject, Pand, Nummeraanduiding