Begrippen

In de registraties wordt over vele begrippen informatie bijgehouden. In de Stelselcatalogus worden deze begrippen in onderlinge samenhang vastgelegd. De Stelselcatalogus ondersteunt daarbij zowel binnen als buiten de overheid verschillende doelgroepen zoals informatiemanagers, beleidsadviseurs, wetgevingsjuristen, uitvoerenden, informatici en burgers. Voor de basisregistraties is een wettelijke verankering; deze is vastgelegd in aanwijzing 161 van de regelgeving.

Hieronder treft u de begrippen.

 • Adres

  Een adres is de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.

 • Buitenland

  Een land buiten Nederland (c.q. het Koninkrijk der Nederlanden).

 • Inkomen

  Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente.

 • Kind

  In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

 • Natuurlijk Persoon

  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische.

 • Ouder

  De meeste overheden willen weten wie de werkelijke biologische ouders van kinderen zijn, met onder meer als reden dat de samenleving plichten aan het ouderschap verbindt en de vervulling van deze plichten zo nodig afgedwongen wordt door de overheid. Zo heb je dus ouders die volgens de juridische papieren de biologische ouders zouden kunnen zijn. Deze worden ook vaak biologische ouders genoemd, ook al zijn de juridische ouders en de biologische ouders (degenen wier geslachtscellen het kind hebben doen ontstaan) niet altijd dezelfde.

 • Partner

  Een (levens)partner is iemand met wie men een relatie heeft en met wie men het leven deelt (of wil gaan delen). Meestal woont men samen met een levenspartner.

 • Perceel

  Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht heeft.

 • Vermogen

  Het vermogen van een persoon of een bedrijf is de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden.

 • Woonland

  De term woonland is van toepassing bij een persoon die in een ander land woont (het woonland) dan dat het werkt/studeert/etc. en regelmatig naar het woonland terugkeert. Voorkomens zijn buitenlandse studenten, pensionado’s, grensarbeiders, etc.