Standplaats

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/bag/id/concept/Standplaats
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitie Een Standplaats valt binnen het verzamelbegrip Adresseerbaar object. Het is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
toelichting Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Standplaats wordt verwezen naar het BAG objectenhandboek 2009 inclusief besluit zorgcomplexen 2012 . De in de definitie opgenomen geschiktheid van de ruimte voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden dient ruim te worden opgevat. Hieornder vallen onder meer ook ruimten die gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten en publieke taken. De definitie in deze wet is ruimer van karakter dan de definitie van standplaats in de Woningwet.
populatie De basisregistratie gebouwen omvat gegevens over alle Standplaatsen op het Nederlands grondgebied, die daartoe officieel als zodanig zijn aangewezen. De gegevens over Standplaatsen blijven in de basisregistratie gebouwen aanwezig, ook indien de Standplaats als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie gebouwen bevat in principe geen gegevens over Standplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
herkomst Aanwijzing als zodanig door bevoegd gemeentelijk orgaan
eigenaar Gemeente
kwaliteit Kwaliteitsborging vindt plaats via een 3-jaarlijkse audit op de data en inbedding van het BAG beheer in de gemeentelijke organisatie (Wet BAG, art. 42-45) , de terugmeldplicht door bestuursorganen en belanghebbenden (Wet BAG, art. 37 en 38) , en het wijzigingsproces (Wet BAG, art. 39 t/m 41)
authentiek ja
relaties Ligplaats, Verblijfsobject, Nummeraanduiding
wetgeving Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 1
gebruiksvoorwaarden Dit gegeven is openbaar, maar er gelden wel enkele beperkingen, zie: Artikel 32 lid 2, 3 en 4 van de Wet BAG Deel I, art. 7.1 van de memorie van toelichting
toegankelijkheid Openbaar
attribuut Aanduiding Standplaatsgegevens in onderzoek
Aanduiding hoofdadres Standplaats
Aanduiding nevenadressen Standplaats
Datum begin geldigheid Standplaatsgegevens
Datum einde geldigheid Standplaatsgegevens
Documentdatum mutatie Standplaats
Documentnummer mutatie Standplaats
Indicatie geconstateerde Standplaats
Standplaatsgeometrie
Standplaatsidentificatie
Standplaatsstatus
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset